Paleo
Psyche
Consult

logo

6.klachtenprocedure
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten is Ietje Luiken
Klachtindiening & afhandeling

 • Indien de klant van mening is dat Psycho Paleo Consult de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, stelt de klant Psycho Paleo Consult schriftelijk op de hoogte.
 • In de klachtenbrief van de klager dient te staan: naam, adres, woonplaats van klager. Een nauwkeurige beschrijving: waarop heeft de klacht betrekking (op welk produkt, dienst of persoon) en een korte beschrijving van de klacht.
 • De klager krijgt liefst binnen 5 werkdagen doch uiterlijk binnen 4 weken een bericht van ontvangst.
 • Psycho Paleo Consult zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken. Het genomen besluit wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan klager.
 • Indien klager akkoord gaat wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Is de klager niet tevreden, dan zal Psycho Paleo Consult uiterlijk binnen 4 weken wederom een voorstel doen. Gaat de klager met dit voorstel akkoord dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
 • Is de klager opnieuw niet akkoord dan zal uiterlijk binnen 4 weken een door beide partijen geaccepteerde mediator

Worden aangezocht.

 • Leidt dit niet tot een oplossing, dan zal de klager zich moeten wenden tot een bevoegd rechter.
 • Het oordeel van de rechter is vervolgens bindend voor Psycho Paleo Consult; eventuele consequenties zullen zo snel mogelijk door Psycho Paleo Consult worden afgehandeld.

Documentatie
Indien iemand een klacht indient, dient het volgende door Psycho Paleo Consult te worden vastgelegd:

 • datum waarop klacht is binnengekomen
 • waarop heeft de klacht betrekking
 • korte beschrijving van de klacht
 • wijze van afhandelen
 • gemaakte afspraken
 • door wie is de klacht afgehandeld
 • wat is de datum van de afhandeling

De documentatie betreffende de klacht wordt 7 jaar bewaard in de klachtenfile.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

logo